top of page

Pályázati szabályzat és
adatvédelmi tájékoztató

Pályázati Szabályzat
1. A Flexi Fórum 2023 pályázat  

1.1 A „Flexi Fórum 2023” elnevezésű pályázat (továbbiakban: „Pályázat”) szervezője a Danone Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1135 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszám: 01-09-076725; adószám: 10594135-2-44) a továbbiakban: ”Szervező”). 

1.2. Mint szervező és adatkezelő a Szervező a www.flexiforum2023.hu oldalán 2023. szeptember 20. 09:00 óra és 2023. október 30. 24:00 óra között hirdeti a Pályázatot.  

1.3. A verseny lebonyolítója a Szervező, amely a személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként is eljár.

 

1.4. A versenyre az alábbi két feladatkiírásnak és annak követelményeinek megfelelően lehet jelentkezni:  

a) Készíts kommunikációs kampányt, amelynek célja a növényi alapú étrend fiatalok körében történő népszerűsítése. A kampánynak tartalmaznia kell egy maximum 20 diás prezentációt, amiben az időzítést, a felületeket, példa szövegeket és vizuális anyagokat is bemutatjátok. Bátran gondolkodjatok offline és online felületekben, együttműködő partnerekben. Minden ötletre hozzatok példát.  

b) Forgass reklámfilmet, amiben kifejezetten az X-Y generációt próbálod meggyőzni a növényi alapú étkezés fontosságáról. A reklámfilm mellett a forgatókönyv és a stáblista leadása is szükséges. A reklámfilm legfeljebb 45 másodperces lehet, tartalmazhat grafikai elemeket is.  

  

1.5. A verseny magyar anyanyelvű, és minden olyan hallgató részt vehet rajta, aki érvényes, felmatricázott diákigazolvánnyal rendelkezik. A csapatoknak egy kapcsolattartót kell kineveznie, aki érvényes magyarországi lakcímmel rendelkezik, csak az ő adatainak a megadása szükséges a nevezéshez. Egy csapat feladat kiírásonként 1-1 pályamunkát, azaz összesen 2 nevezést nyújthat be.  

 

1.6. A pályázatok leadására .pdf, .jpeg, .png vagy .mp4 formátumban van lehetőség. 

 

2. Részvételi feltételek  

2.1. A Pályázaton csak valós adatokkal regisztrált, cselekvőképes, természetes személyek vehetnek részt, akik valamilyen magyar felsőoktatási intézmény hallgatói, érvényes, felmatricázott diákigazolvánnyal rendelkeznek, illetve a pályázat leadásakor megfelelően töltik ki a pályázati űrlapot. Ezutóbbihoz a csapatnév, a csapat kapcsolattartójának nevének, e-mail címének, a pályázók egyetemének és szakának feltüntetésére van szükség, valamint a pályázat .pdf, .jpeg, .png vagy .mp4 formátumban történő csatolására. A nevezéskor a szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadása kötelező.  

2.2. Az űrlap kitöltése és a pályamunkák honlapra való feltöltése után teljes a nevezés.  

2.3. A Pályázaton való részvétel önkéntes és ingyenes.  

2.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Danone Magyarország Kft. munkavállalói, megbízottjai, ezen megbízottak munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

 

3. A verseny menete  

3.1. A verseny előkészítő fázisa 2023. szeptember 20-án indul, mely fázisban a Szervező megnyitja a regisztrációs felületet www.flexiforum2023.hu A pályázatok szeptember 20. 09:00 óra és 2023. október 30. 24:00 óra között nyújthatók be a felületen. 

3.2. A pályamunkákat a honlap felületén van lehetőség beküldeni, a „Pályázat” menüpont alatt. Egy csapat feladat kiírásonként 1-1 pályamunkát, azaz összesen 2 nevezést nyújthat be.  

3.3. A pályaműveket a Pályázat lezárásától számított 2 héten belül legfeljebb tíz főből álló szakértő zsűri értékeli. A feltöltött pályaműveket a zsűri az alábbi szempontok alapján értékeli: kreativitás, kidolgozottság, fejlettség, ötletesség, innováció, társadalmi elkötelezettség, eszközök használata, humor, esztétikusság, érthetőség, helyesírás, összhatás.  

4. Moderálás  

4.1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Pályázatra feltöltött képet, leírást vagy bármely egyéb, a Nevező által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen pályaművet vagy az azt feltöltő Nevezőt a versenyből kizárja.  

4.2. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Nevezőt és csapatát terheli. 

 

5. Eredményhirdetés 

5.1.  A Pályázat eredményhirdetése 2023. november 17-én, a Flexi Fórum rendezvényen (Továbbiakban: „Rendezvény”) lesz.  

Helyszín: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138., Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (GTK).

5.2. A Szervező a nyerteseket nem értesíti a Rendezvény előtt.  

5.3. A zsűri nem köteles indokolni a pályaművekre adott pontszámot.  

5.4. Amennyiben egy nyertesnek nincs lehetősége személyesen részt venni a díjátadón, a Szervező egyedi egyeztetést folytat az érintettekkel a Díj átvételi módjáról. Ez esetben a Nyertes köteles jelezni ezirányú igényét a Díj átvételéhez szükséges magyarországi szállítási cím megadásával a Szervezőnek. 

 

6. Díjazás  

6.1. A Szervező a Résztvevők között összesen 4 darab (Nyertesenként egy darab, 1., 2., 3. helyezett + különdíj) díjat (a továbbiakban: „Díj”) sorsol ki. 

6.2. A Díj készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozható. 

 

7. A Díj átvétele  

7.1. A Díjat a Pályázat Szervezője a Rendezvényen adja át, vagy a Rendezvényen való fizikai részvétel hiányában futárral kézbesíti a Nyertesek számára az előzetesen egyeztetett magyarországi címre. A Díjat a Szervező egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni a Nyertes részére. 

7.2. Ha a Díj átadása a Nyertessel előzetesen megbeszélt és leegyeztetett időpontban és módon a Nyertes oldalán felmerülő okból meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Díj átvételére budapesti irodájában biztosít lehetőséget, ha az első futárszolgálattal történő kiszállítás meghiúsul.  

7.3. A Díjak meghatalmazott útján nem vehetőek át. 

7.4. Szervező kizárja a Pályázat azt a Nyertest, aki részére a Díjat azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervező semmilyen felelősség nem terheli.  

 

Adatvédelmi nyilatkozat  
8. Adatvédelemi tájékoztató  

8.1. A Nevezők a Pályázaton való részvétellel kifejezetten belegyeznek abba, hogy jelen Szabályzattal bekért adatokat a Szervező a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően felhasználja. Már most tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön a hozzájárulását bármikor, költségmentesen jogosult visszavonni a 8.13. pontban írt bármely elérhetőségre küldött kérelem útján. 

8.2. Szervező, mint adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: 

8.2.1. Minden résztvevő Nevező esetében: név, e-mail cím, egyetem, egyetemi szak, csapatnév, Pályázat. 

8.2.2. Nyertes Nevezők esetében – a fenti adatokon felül: telefonszám, postázási cím adatokat kezeli. 

8.3. Tájékoztatjuk, hogy a Pályázatban való részvételre kizárólag az Ön önkéntes kezdeményezése és ennek megfelelő hozzájárulása alapján kerül sor. 

8.4. A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. 

8.5. Adatkezelés célja: Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy a Pályázatot lebonyolíthassuk, Ön a Pályázaton, ideértve a Nyertesek kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a díjat eljutassuk Önhöz, valamint a Pályázattal kapcsolatos jogi kötelezettségeit a Szervező teljesítse. A Nevező a játékban való részvétellel beleegyezik, hogy adatait és pályázatát tárolják. A Szervező az adatokat harmadik félnek nem adja át. 

8.6. Adatkezelés időtartama: A Pályázat vonatkozásában az adatkezelő az utolsó Díj átvételét követő 30 napig kezeli az adatokat, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából. A nyertes Nevezők adatainak kezelését a Szervező a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése és igazolása érdekében 8 évig kezeli az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 (azaz nyolc) évig őrizi meg. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait. 

8.7. A Szervező a Nyertes személyes adatai közül a Nyertes nevét, postázási címét és telefonszámát az alábbi szervezetnek adja át: 

Budapesti címre történő kiszállítás esetén: 

Runner Express Futárszolgálat (székhelye: 1238 Budapest, Helsinki út 120.; cégjegyzékszám: 01-09-565331; adószám: 12196434-2-43). A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.runnerkft.hu/gdpr.html. A nyeremények kiszállítását pedig az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.runnerkft.hu/aszf.html.  

Budapesten kívül eső címre történő kiszállítás esetén: 

TNT Express Hungary (székhelye: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.; cégjegyzékszám: 01 09 068137adószám: 10376166244). A futárszolgálat a Nyertes személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html. A nyeremények kiszállítását pedig az alábbi linken elérhető általános szerződési feltételek szerint végzi: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html. 

8.8. A Szervező a személyes adatokat 1134 Budapest Váci út 35. tárolja. 

8.9. A Szervező nem vállal felelősséget a Nevező által hibásan megadott adatokért. A Szervező mint adatkezelő a megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

8.10. A Nevezőket mint az adatkezelés érintettjeit, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan: 

8.10.1. Hozzáféréshez való jog: A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon: 

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

8.10.2. Helyesbítéshez való jog: A Nevező jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő helyesbítse. 

8.10.3. Törléshez való jog: A Nevező jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Nevezőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelték; 

  1. a Nevező az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét); 

  1. a Nevező tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

  1. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

  1. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

8.10.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: A Nevező jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

  1. a Nevező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

  1. az adatkezelés jogellenes, és a Nevező ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

  1. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Nevező igényli azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

  1. a Nevező tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

8.11. Adathordozhatósághoz való jog: A Nevező jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

8.12. A Nevező adatkezeléssel kapcsolatos problémával és/vagy kérésével – ideértve azt is, ha az adatkezeléshez történő hozzájárulását kívánja visszavonna - az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Szervező postacíme: [1135 Budapest, Váci út 35]. 

8.13. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nevezőnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a hozzájáruló nyilatkozatát feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni a 8.13. pontban írt elérhetőségeken.

 

8.14. A személyes adatok megadása önkéntesen történik, ugyanakkor az elengedhetetlen a Díj átvételéhez. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Nevező tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Pályázat lebonyolításához szükséges adatokat vagy azok törlését az eredményhirdetés vagy a Díj átadás előtt kérelmezi, az a Játékból való kizárását eredményezi. 

8.15. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei 

8.15.1. Szervezőnek benyújtott kifogás: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a hozzá benyújtott panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja. 

8.15.2. Hatósági panasz: Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Honlap: http://naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

8.15.3. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén soron kívüli eljárás keretében bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. Amennyiben a Nevező bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy Szervező az érintett nevezőt a Pályázatból kizárhatja. 

9.2. A Nevező a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

9.3. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.flexiforum2023.hu oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét. 

9.4. A Díjat a Szervező biztosítja. A Díj utáni adó és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg. A Díj átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik. 

9.5. A Nevezők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertes a Szervező kérésére ezt aláírásával megerősített nyilatkozatban is elismeri. 

9.6. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező meghibásodásokért semmilyen módon nem felelnek, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak. Az oldal működtetését végző Szervező a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítják, hogy a Pályázat technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A www.flexiforum2023.hu oldalhoz való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak használata során, vagy az anyaoldal nem megfelelő működése által vagy azokkal összefüggésben bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező, nem felelős.  

9.7. A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

9.8. A Szervező, fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Nevezők jelentkezését töröljék. 

9.9. A Pályázatban történő részvétel során a Nevező internet szolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadók. 

9.10. A Nevező tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező, felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

9.11. A Szervező a Pályázat keretein belül nem oszt szét a jelen Szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A jelen Pályázatra és Szabályzatra a magyar jog irányadó. A Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a Pályázat időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra, vagy a Pályázat megszüntetésére, mely változásokról a tájékoztatást a www.flexiforum2023.hu oldalon a Pályázat kapcsolatos eredeti tájékoztatással azonos módon, megfelelő időben közzéteszi.  

 

Kelt: 2023. 09. 19. 

Danone Magyarország Kft. 

bottom of page